Biz Sizi Arayalım

divider

İş Kazası Tazminat Davası Avukatı

separator

İş Kazası Tazminat Davası Avukatı

/ 0 Comments /

Bir işçinin işyerinde geçirdiği kaza nedeniyle yaralanması veya ölümüyle sonuçlanan iş kazaları nedeniyle açılan tazminat davaları gerek mahkeme gerekse de SGK kısmındaki süreçlerin takibi ile teknik bilgi gerektirmektedir. Bu nedenle iş kazası alanında uzmanlaşmış tecrübe sahibi bir İş Kazası avukatı tarafından takip edilmesi kazazede için faydalı olacaktır.

Zira iş kazalarının tespiti ile mahkemede kusur, illiyet bağı, maluliyet oranı ve bunlara bağlı iş kazası maddi manevi tazminat hesaplamasında oldukça farklı unsurlar bir araya gelmekte ve iş kazası geçiren işçinin tazminat miktarına etki etmektedir.

Bu kapsamda da iş kazası avukatı süreç içerisinde ortaya çıkabilecek durumları öngörmeli ve süreci buna göre yönetmelidir. İş Kazası Tazminat Davası Avukatı

Hangi Kazalar İşyeri Kabul Edilir?

İş Kanunu’nun 2. Maddesine ve Yargıtay kararlarına göre işyeri kavramı oldukça geniş yorumlanmaktadır. Buna göre işverenin mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği yer işyeridir.

İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler  işyerinden sayılır. Örneğin işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır.

İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. Örneğin işyerine ait araçla işi gereği seyahat eden kişinin geçirdiği trafik kazası iş kazası olarak değerlendirilebilecektir. Hatta bazı durumlarda işçinin işyerinde geçirdiği beyin kanaması, kalp krizi dahi iş kazası olarak kabul edilmektedir. Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

İş Kazası 

Bir işçinin yaralanmasıyla veya vefat etmesiyle sona eren ve iş kazası olarak dile getirdiğimiz durumları, Türk Hukuku’nda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesi düzenlemektedir. Kanuna göre iş kazası;

 • Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada,
 • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
 • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 • Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
 • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaylara denmektedir.

İş kazalarında görevli-yetkili mahkeme, iş kazalarında zamanaşımı gibi konularda genel bir bilgi almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

İş Kazası Geçiren İşçinin Hakları

İşyerinde veya işyeri sayılan ortamlardan birinde kaza geçiren kişinin, işverenden ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan bazı hak talepleri olabilir. Unutmamak gerekir ki her iş kazası vakası birbirinden farklıdır. Özellikle ortaya çıkan kusur, zarar, sebep-sonuç ilişkisi gibi kıstaslar alabileceğiniz hakları ve miktarlarını etkiler.

İş Kazası Geçiren İşçinin İşverenden Talep Edebilecekleri:

İş kazası geçiren işçinin iş kazasından dolayı uğradığı zararı giderebilmesi için en önemli talebi iş kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminattır. Buna göre;

 • İşçi, iş kazası nedeniyle uğradığı maddi zararlar varsa bu zararların tazminini talep edebilir.
 • İşçinin vücudunda oluşan hasar nedeniyle iş gücü kaybı varsa iş gücü kaybı tazminatı talebinde bulunabilir.
 • İşçinin kaza nedeniyle uğradığı manevi zararlar varsa iş kazasından kaynaklı manevi tazminat talebinde bulunabilir.
 • Eğer işçi vefat ettiyse yakınları destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.

İş Kazası Geçiren İşçinin SGK’dan Talep Edebilecekleri:

İş kazası geçiren işçi sağ ise kendisi, kaza nedeniyle vefat ettiyse yasal mirasçıları Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan da iş kazasına bağlı olarak bazı taleplerde bulunabilirler:

 • Vücudunda oluşan hasar nedeniyle bir süre çalışamayan işçiye iş göremezlik ödeneği, sürekli olarak çalışamayacak durumda olan işçiye ise sürekli iş göremezlik ödendiğinden gelir bağlanabilir.
 • İşçi vefat ettiyse yakınlarına ölüm aylığı bağlanabilir.
 • İşçinin vefatı durumunda yakınlarına cenaze masrafları için ödeme yapılabilir.
 • Vefat eden işçinin kız çocuğu varsa evlenme ödeneği(çeyiz parası) verilebilir.

Yukarıda açıkladığımız tüm talepler ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından yapılacak iş kazası tahkikatının neticesine göre belirlenecektir.

 • İş Kazası Sebebiyle Maddi Tazminat

İşçinin uğradığı bedensel zararın giderilmesi amacıyla Türk Borçlar Kanunu uyarınca iş kazasından kaynaklı maddi tazminat davası açma hakkına sahip olacaktır. Türk Borçlar Kanunun 49. Maddesi; “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

İşyerinde kaza geçiren işçi bedensel olarak uğradığı maddi zararının giderilmesini işverenden isteyebilecektir. Bazı işlerde alt işveren, taşeron gibi adlandırılan diğer işverenlerde bu iş kazasında sorumluluk sahibiyse onlarda asıl işverenle birlikte iş kazası tazminatından sorumlu olacaktır.  Ayrıca bu kapsamda tedavi giderleri, işçinin kazanç kaybı, malullük sebebiyle çalışma gücünün kaybından doğan zararlar istenebilecektirİş kazası sonucu ölüm meydana gelirse cenaze masrafları talep edilebilir. Ayrıca ölen işçinin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar da işçinin yakınları tarafından dava ve tazmin edilebilecektir. İş kazasından kaynaklı tazminat davalarında hak kaybına uğramamak ve zararlarınızı tazmin etmek için iş kazası avukatı ile çalışarak profesyonel hukuki destek almanızı önermekteyiz.

 • İş Kazası Sebebiyle Manevi Tazminat 

Kaza nedeniyle vücut bütünlüğü zarar gören veya vücudunda kalıcı bir hasar oluşmasa dahi tazminata hak kazanabilir. Yaşadığı olay, tedavi ve iyileşme süreci birlikte ele alındığında manevi olarak da zarara uğradığını ispat eden işçi, iş kazasından kaynaklı manevi tazminat talep edebilir.

Örneğin iş kazası nedeniyle işçinin yüzünde veya vücudunda kalıcı bir iz bulunması, tedavi sürecinde hastaneye gidiş-gelişler nedeniyle yaşadığı üzüntüler ve ızdıraplar olabilir. Hukuk düzeni bu durumda manevi tazminat hakkı tanımaktadır.

Ancak ülkemizde manevi tazminatın bir zenginleşme aracı olmaması gerektiği de mahkeme kararlarıyla belirlenmiştir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 2019/4280 Esas ve 2020/5815 Karar sayılı İlamı’nda manevi tazminatın belirlenmesi şu şekilde karara bağlanmıştır

“…Hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde, bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir.

Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.06.1966 tarihli ve 7/7 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir

Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu, olayın ağırlığı, olay tarihi gibi özellikleri göz önünde tutması ve buna göre manevi tazminat takdir edilmesi gerektiği açıkça ortadadır. (HGK 23/06/2004, 13/291-370 ) …”

Buradan hareketle manevi tazminatın belirlenmesinde birçok farklı kriter esas alınarak karar verilecektir.

İş Kazası Avukatı 

Yukarıda detaylarıyla anlattığımız üzere iş kazası davaları hem maddi hem manevi talepler yönünden teknik ve tecrübe gerektiren bir alandır. Bu nedenle yaşamış olduğunuz iş kazasıyla ilgili bir dava açmadan önce mutlaka hukuki destek almanızı önermekteyiz. Ayrıca davanızı özellikle iş kazası alanında tecrübeli bir iş kazası avukatı ile takip etmenizi öneriyoruz.

İş kazalarında maddi manevi tazminat davalarıyla ilgili bilgi almak isterseniz 0532 652 54 54 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

separator

No comments so far!

Comments are closed

separator