Biz Sizi Arayalım

divider

İş Kazası Davasında Yetkili Mahkeme

separator

İş Kazası Davasında Yetkili Mahkeme

/ 0 Comments /

İşyerinde kazası geçiren işçiler veya işçinin vefatı durumunda yakınları, iş kazası davasının nerede açılacağı konusunda ikilemde kalmaktadır. İş Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu işçiye veya işçi vefat ettiyse yakınlarına davanın açılacağı yerle ilgili yani iş kazasında yetkili mahkeme ile ilgili seçim hakkı vermektedir.

İşçi, iş kazası nedeniyle yaralanırsa veya vücudunda kalıcı bir maluliyet ortaya çıkarsa uğradığı maddi ve manevi zararların tazmini için iş kazasından kaynaklı tazminat davası açabilecektir. İşçinin iş kazasında vefat etmesi halinde ise bu hakkı yasal mirasçıları kullanacaktır.İş Kazası Tazminat Davası Avukatı

İş kazasından kaynaklı tazminat davalarında yetkili mahkeme;

  • İş kazası geçiren işçinin ikametgahı ile işçi vefat etmişse mirasçılarından herhangi birinin yerleşim yerindeki iş mahkemesi yetkilidir.
  • Kazanın gerçekleştiği yer mahkemesi de iş kazası davasına bakmaya yetkilidir.
  • Son olarak davanın açıldığı tarihte davalı işverenin yerleşim yeri mahkemesi de iş kazası davasını görmeye yetkilidir.

Yargıtay’da iş kazasında yetkili mahkeme konusunda birçok kararda hukuki değerlendirme yapmaktadır. Böylece hem vatandaşlara hem de hukukçulara kararlarıyla yön vermektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017/21-2227 Esas ve 2021/207 Karar sayılı İlamı’nda;

“…İş hukuku yargılamasına ilişkin kuralların İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatının temel prensibi olan işçinin korunması temel ilkesine uygun düşecek biçimde yorumlanması 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ( Anayasa ) 2. maddesinde tanımını bulan sosyal hukuk devletinin gereğidir. 5521 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan yetki kuralı ve sözleşme yasağı; işçilerin çalışmalarından doğan alacak ve tazminat haklarını en az giderle ve mümkün olan süratle elde etmelerine ve sözleşmelere işçi aleyhine yetki kuralı konulmasına engel olmaya yönelik olup diğer yasalar ile işçiler yararına getirilen düzenlemelerin uygulanmasına engel olacak biçimde veya genele yönelik getirilen bir hakkın işçiler yönünden uygulanma imkânını ortadan kaldıracak biçimde dar yorumlanması doğru değildir…

Buna göre iş mahkemelerinde açılacak davalarda özel kanun niteliğindeki 5521 Sayılı Kanun’un yetkiye ilişkin hükümlerinin uygulanma önceliği bulunmakta ise de; yine aynı Kanun’un 15. maddesine göre bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde uygulanma yeri olan ve genel kanun niteliğinde bulunan HMK’nın 16. maddesiyle sonradan getirilen ve 01.10.2011 tarihinden itibaren haksız fiil sonucu zarara uğrayanlara haksız fiilden kaynaklanan davalarını yerleşim yeri mahkemelerinde açma imkânı tanıyan hükmün seçimlik hakkı sosyal hukuk devletinin gereklerine; işçinin korunması temel ilkesine uygun ve karşılaştırmalı hukuktaki benzerlerinde olduğu gibi işçi lehine genişlettiği kabul edilerek HMK’nın 16. maddesinin, 5521 Sayılı Kanun’un 5. maddesiyle tanınan seçimlik yetki kuralının yanında ( ilaveten ) uygulanması gerektiği kabul edilmelidir…

Somut olayda, davacının yerleşim yerinin Bahçelievler/İstanbul, davalı …nin merkez adresinin Erzurum olduğu, iş kazasının Erzurum’da meydana geldiği davacının HMK’nın 16. maddesi gereği yerleşim yeri olan Bakırköy İş Mahkemelerinde dava açtığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda yukarıda yapılan açıklamalara, somut olaya ilişkin maddi ve hukuki olgulara göre; davacının seçimlik hakkını HMK’nın 16. maddesine göre yerleşim yerinin yargı çevresi olarak bağlı bulunduğu Bakırköy İş Mahkemelerinden yana kullanmasının hukuka uygun olduğu, bu nedenle mahkemenin yetkili olduğu sonucuna varılmıştır…”

YETKİLİ MAHKEME HAKKINDA SEÇİMLİK HAK

Görüldüğü üzere iş kazası davalarında davacı taraf için davanın açılacağı yeri yani yetkili mahkemeyi seçme hakkı tanınmıştır. Son olarak tekrarlarsak:

  • İş kazası geçiren işçinin ikametgahı ile işçi vefat etmişse mirasçılarından herhangi birinin yerleşim yerindeki iş mahkemesi yetkilidir.
  • İş kazasının gerçekleştiği yer mahkemesi de iş kazası davasına bakmaya yetkilidir.
  • Son olarak davanın açıldığı tarihte davalı işverenin yerleşim yeri mahkemesi de iş kazası davasını görmeye yetkilidir.

İş kazası ile ilgili hukuki destek almak için bizimle irtibat kurabilirsiniz. İş kazası tazminat davalarıyla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz. 

separator

No comments so far!

Comments are closed

separator