Biz Sizi Arayalım

divider

Fazla Mesai Alacağında Faiz Tarihi

separator

Fazla Mesai Alacağında Faiz Tarihi

/ 1 Comments /

İş davaları açıldıktan sonra ortalama bir yıl gibi bir sürede sonuçlanmaktadır. Bazen işçiler işten çıkar çıkmaz dava açmaktadır. Bu durumda kayda değer bir faiz kaybı ortaya çıkmamaktadır. Ancak bazı durumlarda ise aradan yıllar geçtikten sonra dahi fazla mesai alacağı için mahkemeye başvurulmaktadır.

Ülkemizde uzun yıllardır fazla mesai davasının, işçi tarafından hesaplaması mümkün olmayan bir alacak kalemi olduğu değerlendirilmektedir. Bu sebeple de fazla mesai alacağı taleplerinin çok cüzi bir bedelle açılabilmesi ve davanın seyrine göre daha sonra dava değerinin işçinin alacaklı olduğu miktara yükseltilebilmesi mümkündür.

Fazla mesai alacağı davasında faizin hesaplanması çok uzun bir süre ıslah olarak değerlendirilen tarihten itibaren işletilmekteydi. Bu durumda işçilerin fazla mesai alacağının büyük bir kısmında faiz kaybına sebebiyet vermekteydi.

Fazla Mesai Alacağı Faizi Hakkında Yerel Mahkeme Uygulamaları

Fazla mesai alacağı hakkında ülkemizin farklı yerlerindeki mahkemeler, faizin başlangıç tarihi yönünden farklı kararlar vermektedir. Ve hatta baz adliyelerde yan yana olan mahkemelerin bile fazla mesai alacağına işletilecek faizin başlangıç tarihi yönünden esas aldıkları tarihler birbirlerinden farklı olmaktadır. Açıkladığımız sebeplerle tek düze bir uygulama olmadığını belirtmek gerekir. Yerel mahkemelerin doğru hukuki dayanaklarla bilgilendirilmesi ve talepte bulunulması fayda sağlayacaktır. Bununla birlikte iş hukuku alanında uzman ve tecrübeli bir avukatla çalışmak faydalı olacaktır.

Fazla Mesai Alacağı Faizi Hakkında Yargıtay Uygulaması

Yargıtay’da belirsiz alacak davasına esas alınarak açılan davalarda faizin işlemeye başlayacağı tarih yönünden farklı kararlar vermiştir. Ancak son yıllarda eksik harcın ikmali hususundaki yorumlar içtihada dönüşmüş ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı’nda detaylıca açıklanmıştır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2020/9-1 Esas ve 2021/931 Karar sayılı İlamı’nda;

“…27. Belirsiz alacak davasında zamanaşımı süresi alacağın tamamı için davanın açıldığı tarihten itibaren kesilmekte yine temerrüd sebebiyle faiz talebi de davanın açıldığı tarihten itibaren istenebilmektedir. Alacağın geri kalan kısmının talep edilebilmesi için ise davalı tarafın iznine veya ıslah yoluna başvurulmasına gerek bulunmamaktadır (Pekcanıtez, H.: İşçilik Alacaklarında Belirsiz Alacak Davası, Prof. Dr. T. Esener Armağanı, 1. … Hukuku Uluslarası Kongresi, s. 224).

28. Somut olayda, dava dilekçesinde dava konusu alacakların miktarlarının belirlenemediği gerekçesiyle asgari miktarlar gösterilmek suretiyle HMK’nın 107. maddesi kapsamında dava açılmış, davacı vekili tarafından 13.01.2014 tarihli bilirkişi raporundan sonra sunulan 16.04.2014 tarihli dilekçeyle de dava konusu talepler artırılmıştır.

29. Dava dilekçesi ile 16.04.2014 tarihli dilekçeden açıkça anlaşıldığı üzere dava belirsiz alacak davasıolarak açılmıştır. Bu durumda davabelirsiz alacak davası olduğuna göre, bu davanın açılması ile doğacak olan maddi ve şekli hukuk sonuçlarının (zamanaşımının kesilmesi ve diğerleri) bu dava için de geçerli olması gerekeceğinden mahkemece talep artırım dilekçesi ile artırılan miktarlar dâhil olmak üzere ihbar tazminatı, ikramiye, fazla çalışma ile ulusal … ve genel tatil ücreti alacakları tutarının tamamına dava tarihinden itibaren faiz işletilmesi doğru bulunmuştur…”

Şeklinde hüküm tesis etmiştir. Bundan böyle Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı’nın yerel mahkemelerin kararlarına gerekçe olacağı ve faizin dava tarihinden itibaren işletileceği kanaatindeyiz.

Sonuç olarak belirsiz alacak davasına konu edilebilecek alacak kalemlerinin, harç ikmali daha sonraki bir dönemde yapılmış olsa dahi faizin başlangıç tarihi(daha önce bir temerrüt yoksa) dava açılış tarihinden itibaren hesaplanması gerekecektir.

Fazla mesai alacağı davaları hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz buraya tıklayarak ilgili yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Özetle iş mahkemesindeki davada ihbar tazminatı, ikramiye, fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları gibi alacak taleplerine, talep artırım dilekçesi ile artırılan miktarlar dâhil olmak üzere dava tarihinden itibaren faiz işletilebilecektir.

Tüm hukuki meseleleri bu alanda uzman bir hukukçudan destek alarak yürütmeniz faydalı olacaktır. Fazla mesai davalarıyla ilgili detaylı bilgi ve avukatlık hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

separator

Comments 1

Comments are closed

separator