Biz Sizi Arayalım

divider

Muris Muvazaasında Mal Kaçırma Kastı

separator

Muris Muvazaasında Mal Kaçırma Kastı

/ 1 Comments /

Muris muvazaası yada diğer adıyla mirastan mal kaçırma davalarında mahkemelerin davayı çözümlemekteki temel çıkış noktası vefat eden kişinin yani murisin mirastan mal kaçırma amacıyla hareket edip etmediğinin tespitidir. Muris muvazaası davalarında Yargıtay uzun yıllardır yerleşik içtihatlarından hareketle hüküm vermektedir. Özellikle de 01.04.1974 tarih ve 1/2 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı muris muvazaası davalarında ele alınması gereken hususları ilke olarak belirlemiş bir içtihattır.

Muris muvazaası veya mirastan mal kaçırma davaları hakkında genel bir bilgi edinmek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. 

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 10.09.2020 tarihli 2019/1906 Esas ve 2020/4015 Karar sayılı İlamı’nda:

“…Miras bırakan sağlığında hak dengesini gözeten kabul edilebilir ölçüde ve tüm mirasçıları kapsar biçimde bir paylaştırma yapmışsa mal kaçırmak kastından söz edilmeyeceğinden olayda 1.4.1974 tarih 1/2 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının uygulanamayacağı da kuşkusuzdur…”

Yargıtay uygulamalarında mirastan mal kaçırma davalarında 01.04.1974 tarih ve 1/2 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı önemli bir yer tutmaktadır. Buna karşılık Yargıtay’ın 1. Hukuk Dairesi ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu murisin mal kaçırma amacı olmamasını durumunda bu kararın uygulanamayacağını özellikle vurgulamaktadır.

Bu kapsamda da murisin tapu memuru önünde satış olarak gösterdiği bir işlemin arka plandaki gerçek amacının bağışlama iradesi taşıması dahi murisin mal kaçırma amacı olup olmadığının önüne geçememektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 26.02.2020 tarihli 2017/1-1244 Esas 2020/228 Karar sayılı İlamı:

“…Muris muvazaasını öteki nispi muvazaalardan ayıran unsur ise mirasçıları aldatmak amacıyla yapılmasıdır. Daha açık bir anlatımla, 01.04.1974 tarih ve 1/2 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında belirtildiği üzere bu muvazaa türünde miras bırakan, mirasçısını miras hakkından yoksun etmek amacıyla, gerçekte bağışlamak istediği tapuda kayıtlı taşınmaz malı hakkında tapu memuru önünde iradesini satış veya ölünceye kadar bakma akdi şeklinde açıklamaktadır.

Bu nedenle, miras bırakanın muvazaalı işlemi yaparken gerçek irade ve amacı mirasçılarından mal kaçırmak olmalıdır. Murisin mirasçılarından mal kaçırma amacının bulunmaması hâlinde 01.04.1974 tarih ve 1/2 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının uygulama olanağı bulunmamaktadır…”

Murisin mal kaçırma amacı olup olmadığının tespitinde bir diğer önemli husus da murisin vefatında malvarlığının ne kadarlık kısmını elden çıkardığıdır. Miras bırakanın vefatında halen hatırı sayılır bir malvarlığının bulunması ve mirasçılarına intikal edecek olması da mal kaçırma gayesi olmadığını ortaya koyan karinelerdendir.

Özellikle muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davalarında Murisin ömrü boyunca mal kaçırma gayesi olup olmadığının tespiti amacıyla Murisin aktif ve pasif tapu kayıtlarının da dosyaya celbi talep edilmektedir.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 2016/6770 Esas ve 2019/2828 Karar sayılı İlamı‘nda:

“…miras bırakan ile diğer çocukları arasında bir sorun yaşanmadığı, miras bırakanın çok fazla taşınmaza sahip olmasına rağmen çok cüzi bir kısmını satışa konu ettiği, mirastan mal kaçırma amacıyla hareket etse idi diğer taşınmazlarını da devredebileceği gözetildiğinde temliklerin muvazaalı olmayıp bedeli karşılığında olduğu sonucuna varılmaktadır…”

Miras bırakanın vefatında tüm taşınmazlarını elden çıkarmamış olması da görüldüğü üzere mal kaçırma kastı olmadığını ortaya koymaktadır.

Eğer mirasçı sıfatına sahipseniz ve aleyhinizde işlemler yapıldığını düşünüyorsanız herhangi bir zamanaşımı süresine tabi olmaksızın her zaman muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası açabilirsiniz.

Mirastan mal kaçırma, muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davaları hakkında detaylı bilgi ve hukuki destek almak için 0532 652 54 54 nolu telefondan bizi arayabilirsiniz. Yada buraya tıklayarak iletişim formu üzerinden bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

Av. Mesut Kavak

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
separator

Comments 1

Comments are closed

separator