Biz Sizi Arayalım

divider

İşe İade Davası Şartları ve Sonuçları

separator

İşe İade Davası Şartları ve Sonuçları

/ 2 Comments /

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

İşe İade Davası Açabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?İşe İade Davası

-İşçinin İş Kanunu kapsamında çalışıyor olması,

-İşçinin en az altı aylık kıdemi olması,

-İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olması,

-İş sözleşmesinin işveren tarafından ve geçerli bir neden olmaksızın feshedilmesi,

-İş yerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması,

-İşçinin işveren vekili olmaması

Yukarıda sayılan şartların varlığı halinde işçi, işverene karşı işe iade davası açma hakkına sahip olacaktır. Ancak işe iade davası yukarıdaki şartlar dışında da bazı önemli şekil şartlarına tabidir. Hak kaybına uğramamak ve usul hatalar nedeniyle davanın aleyhe sonuçlanmaması için işe iade davası avukatı ile çalışmanız ve profesyonel hukuki destek almanız önem arz etmektedir.

İşe İade Davasında Hak Düşürücü Süre Nedir?

İşten çıkarılan işçilerin önemli bir kısmı işe iade davası açma haklarını kendilerine tanınan yasal süre içerisinde yapmadıkları için davaları usulden reddedilmekte ve üstüne işveren şirkete ve vekiline dava masraflarını ödemek zorunda kalmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi işe iade davası uzmanlık gerektiren bir davadır ve süreler de büyük önem arz etmektedir.

Sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Bu süre içerisinde başvuru yapılmadığı takdirde işe iade davasında hak düşürücü süre dolacaktır ve dava açma imkanı olmayacaktır.

İşe İade Davasında Arabulucuya Başvurmak Zorunlu mu?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesine göre İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Aksi durumda işe iade davası açma süresi geçtiğinden davanız reddedilecektir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir. Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi hâlinde ret kararı taraflara resen tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir.

İşe İade Davasında İspat Yükü Kimdedir?

Ülkemizdeki hukuk sistemine göre istisnai haller haricinde davacı, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Ancak işe iade davası ispat yükünün yer değiştirdiği istisna davalardan biridir. Bir işçi işe iade davası açmışsa, bu davada işveren feshin geçerli bir nedene dayandığını ispat etmekle yükümlü olacaktır. Eğer davacı işçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

İşe İade Davası ve Diğer İşçilik Alacakları

Fazla mesai alacağı, yıllık izin, AGİ, ulusal bayram ve genel tatil alacağı, prim alacağı gibi işçilik alacakları işe iade davası ile ilgili değildir. İşe iade davası devam ederken dahi çalışılan döneme ilişkin işçilik alacakları ayrı bir dava konusu edilebilir. Bu davada da bilirkişi tarafından yapılacak hesaplamaya istinaden çalışma yapılan döneme ilişkin haklar tespit edilebilecektir.

İşçilik alacakları ile ilgili avukat desteğine ihtiyacınız varsa buraya tıklayarak detaylı bilgi edinebilirsiniz.

İşe İade Davasının Kabulü/Reddi ve Sonuçları

-İşçinin açtığı işe iade davası mahkeme tarafından kabul edilmişse;

Kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.
Mahkeme veya özel hakem, ikinci fıkrada düzenlenen tazminat ile üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer hakları, dava tarihindeki ücreti esas alarak parasal olarak belirler.

-İşçinin açtığı işe iade davası mahkeme tarafından reddedilmişse;

Açılan işe iade davası, iş mahkemesi tarafından reddedildiyse bu kez işçi işverenin ödemiş olduğu yargılama giderleri ile varsa işverenin avukatı için belirlenen vekalet ücretini ödemekle yükümlü olacaktır.

İşe İade Davasında İstinaf ve Temyiz

İş Kanunu’nun 20. maddesine göre işe iade davası ivedilikle sonuçlandırılır. Genellikle bu süre büyükşehirlerde yaklaşık 12-15 ay sürmektedir.  Mahkemece verilen karar hakkında işçi yada işveren taraf istinaf yoluna başvurulabilir. Bu durumda Bölge Adliye Mahkemesi ivedilikle ve kesin olarak karar verir.

Yani işe iade davalarında istinaf mahkemesi kararları kesindir, bu nedenle işe iade davaları temyiz edilemez.

Yukarıda işe iade davasıyla ilgili bilgilendirmeleri paylaştık. Sizde dava açma şartlarını taşıyorsanız ve iş akdinin feshinden itibaren 1 aylık yasal süre geçmediyse işe iade davası için iş hukuku avukatı ile görüşüp hukuki destek almalısınız. Konuyla ilgili detaylı bilgi ve başkaca sorularınız için 0216 428 54 54 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
separator

Comments 02

Comments are closed

separator