Biz Sizi Arayalım

divider

İCRA TAKİBİNDE DAYANAK BELGE BULUNMAMASI

separator

İCRA TAKİBİNDE DAYANAK BELGE BULUNMAMASI

/ 0 Comments /

İCRA TAKİBİ EKİNDE DAYANAK BELGE SURETLERİNİN TEBLİĞİ ZORUNLU MUDUR?

İİK’nun 58/3. maddesi gereğince; alacak bir belgeye dayanmakta ise, belge aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine verilmesi ve ayrıca Hukuk Genel Kurulunun 02.02.2000 tarih ve 2000/12-50 Esas, 2000/47 sayılı kararında da açıklandığı üzere İİK’nın 61/l. maddesi (2). cümlesi gereğince de belgenin onaylı bir örneğinin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmesi zorunludur.

İİK’nın 58. ve 61. maddelerine göre ayrıca takibe itiraz edilmesi şikayet yoluyla ödeme emrinin iptaline engel değildir.

Bu konuda Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 02.02.2000 tarih ve 2000/12-50 Esas, 2000/47 sayılı kararında da açıklandığı üzere İİK’nın 61/l. maddesi (2). cümlesi gereğince de belgenin onaylı bir örneğinin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmesi zorunludur.

Uygulamada bir mahkeme kararına dayanan ilamın icrası durumunda ise gerekçeli kararın icra emri ile birlikte tebliğ edilmesine gerek olmadığı, borçlunun zaten aleyhine sonuçlanan davadan haberdar olduğu kabul edilerek ilamın tebliğini zorunlu olmadığı yönünde kararlar mevcuttur

TEBLİGAT İÇERİĞİNDE DAYANAK BELGE YOKSA AMA TEBLİĞ ZARFINDA DAYANAK BELGE YADA NE OLDUĞU BELİRTİLMİŞSE NE YAPILMALIDIR?

Tebligat zarfında dayanak belge sureti veya delil ne ise onun açıkça yazılması kanuni zorunluluk değildir; ancak ileride borçlu kendisine dayanak belge gönderilmediğini iddia ederse tebligat zarfında bu ibarelerin yazması ispat yükü açısından alacaklı lehine delil teşkil edecektir.

Fakat borçlu tebligatı aldığında yalnızca ödeme emri gönderilmiş ve ekinde takibe dayanak olan(çek, senet, cari hesap, dekont vb.) hiçbir belge sureti gönderilmemişse bu kez postayı tebliğ aldığı esnada tebligat zarfı üzerinde dayanak belge yada buna ilişkin bir ibare varsa tebliğ evrağına şerh düşmeli ve dayanak belgelerin kendisine tebliğ edilmediğini tebliğ memuruna bildirmelidir.Aksi durumda

Yargıtay içtihatlarına göre tebliğ zarfında dayanak belge yazdığı ve borçlu yada tebligat yapılan kişi tarafından şerh düşülmediği için dayanak belgelerin tebliğ edildiği kabul edilecektir. Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 02.04.2013 gün ve 2013/8437 Esas, 2013/12536 Karar sayılı ilamında;

”…Somut olayda borçlunun; genel haciz yolu ile gerçekleştirilen takipte takip dayanağı belge suretlerinin ödeme emri ekinde taraflarına tebliğ edilmediğini ileri sürerek takibin iptali isteminde bulunduğu, ödeme emri tebligat zarfında “Bu zarfta örnek 7 ödeme emri ve ihtarname vardır” açıklamasının yer aldığı görülmektedir. Bu durumda anılan tebligat ekinde dayanak belgenin gönderildiğinin kabulü zorunlu olup, borçlunun şikayetinin reddine karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne dair hüküm tesisi isabetsizdir”…

İCRA TAKİBİNDE DAYANAK BELGE GÖNDERİLMEDİYSE NE YAPILMALIDIR? TAKİBİ ŞİKAYETTE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME HANGİSİDİR?

İcra İflas Kanunu’nun ilgili hükümleri ile yerleşik Yargıtay içtihatları dikkate alındığında dayanak belge suretlerinin ödeme emri ile birlikte borçluya tebliğ edilmemesi durumunda icra takibinin yapıldığı yerdeki İcra Hukuk Mahkemesi’ne şikayet başvurusunda bulunulmalıdır.

İCRA TAKİBİNİ ŞİKAYET SÜRESİ NEDİR?

İlamsız icra takiplerinde dayanak belge bulunmaması nedeniyle yapılacak şikayet süresi tebliğden itibaren 7 gündür. Çek, senet gibi kambiyo takiplerinde ise şikayet süresi tebliğden itibaren 5 gündür.

Konuyla ilgili hukuki destek almak için mutlaka bir avukatla irtibat kurmanız ve işlemlerini takip ettirmeniz haklarınızın korunması açısından yararlı olacaktır.

Stj. Av. Kubilay SUSAM

separator

No comments so far!

Comments are closed

separator