Biz Sizi Arayalım

divider

TRAFİK CEZASININ İPTALİ

separator

TRAFİK CEZASININ İPTALİ

/ 0 Comments /

Ceza Tutanaklarının tescil plakasına göre düzenlenme şartları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. Maddesinde sayıyla sınırlı olarak belirtilmiştir. Kanun maddesinin ilgili bölümü aşağıda aynen alıntılanmıştır:

“Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları belirlenmiş bulunan, karayolları ağırlık kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin ikazına rağmen tartı sistemine girmeden seyrine devam eden ve sürücüsü tespit edilemeyen araçlara tescil plakalarına göre ceza veya suç tutanağı düzenlenir”

Ceza tutanaklarının nasıl düzenleneceğine ilişkin hususlar “Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para cezalarının Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar İle Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar ve Defterler Hakkında Yönetmelik” kapsamında düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 8/2. Maddesindeki “Alındı ve tutanakların her nüshası okunaklı olacak şekilde, sabit, mürekkepli veya tükenmez kalemle tam ve eksiksiz doldurulur. Alındılar düzenleyen tarafından, tutanaklar ise düzenleyen/düzenleyenler ve kural ihlalinde bulunan tarafından imzalanır” hükmüyle ceza tutanaklarının düzenleyen memur tarafından imzalanacağı ve bu imzanın ceza tutanağının tamamlayıcı unsuru olduğu tartışmasız bir şekilde ortaya konulmuştur.

TEK MEMUR TARAFINDAN İMZALANAN TRAFİK CEZALARI MAHKEMELER TARAFINDAN İPTAL EDİLİYOR

Trafik cezalarının tescil plakasına göre düzenlendiği durumlarda, yasada ve yönetmelikte böyle bir düzenleme olmamasına karşın, Mahkemelerce tek memur tarafından tanzim olunan ve imzalanan tutanak yeterli görülmemektedir. Tek memur tarafından tanzim olunan tutanakların, kabahate ilişkin fotoğraf kaydı ile delillendirilmesi gerektiği, bu şekilde delillendirilmeyen ve tek memur tarafından tanzim olunan tutanaklara dayalı trafik cezalarının iptalinin gerektiği Mahkemelerce kabul görmektedir. Nitekim Bakırköy 14. Sulh Ceza Mahkemesi, 2014/169 D. İş numaralı dosyası kapsamında vermiş olduğu 05.05.2014 tarihli kararda “delillerin değerlendirilmesinde, idarece her ne kadar tutanağın usul ve yasaya uygun olduğu belirtilmişse de tutanağın tek memur tarafından imzalandığı, itirazcının imzasının bulunmadığı, kabahate ilişkin fotoğraf kaydının olmadığı bu nedenle tutanağın dayanaksız olduğu gözetilerek itirazın kabulüne karar vermek gerekmiştir hükmünde bulunarak konuyla alakalı emsal bir karar tesis etmiştir.

Bu durumda, tek memur tarafından tanzim edilen, dayanaksız trafik cezalarına, Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para cezalarının Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar İle Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar ve Defterler Hakkında Yönetmeliğin 16. Maddesinde düzenlenen başvuru yolu kapsamında itiraz edilerek iptali mümkündür.

Yönetmeliğin 16. Maddesinde başvuru yolu açıkça düzenlenmiş olup, trafik ceza tutanağının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde trafik cezasına konu olayın gerçekleştiği yer Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurularak trafik cezasına itiraz yoluna gidilebilir.

separator

No comments so far!

Comments are closed

separator