Biz Sizi Arayalım

divider

KEFİLİN HAKLARI VE ASIL BORÇLUYA RÜCU

separator

KEFİLİN HAKLARI VE ASIL BORÇLUYA RÜCU

/ 1 Comments /

KEFİLİN HAKLARI, RÜCU VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kefalet sözleşmesi kişisel bir teminat sözleşmesidir ve kefil, asıl borçlunun borcunu alacaklıya karşı ifa edememesi tehlikesini kişisel olarak üstlenmektedir. Ancak alacaklıya ödeme yapan kefil, bu ödemeyle birlikte birtakım haklara sahip olacaktır. Kefilin hakları borcun ödenmesinden önce ve borcun ödenmesinden sonra olarak iki başlıkta şöyle sıralanabilir;

 • Borcun ödenmesinden önce kefilin güvence verilmesini ve borçtan kurtarılmasını isteme hakkı,
 • Borcun ödenmesinden sonra kefilin rücu hakkı

Kefalet sözleşmesi ve kefalette şekil şartları ile ilgili detaylı bilgi almak KEFALET NEDİR? KEFALETİN ŞEKİL ŞARTLARI NELERDİR? konulu yazımızı okuyabilirsiniz.

BORCUN ÖDENMESİNDEN ÖNCE  KEFİLİN GÜVENCE VERİLMESİNİ VE BORÇTAN KURTARILMASINI İSTEME HAKKI

Borçlar Kanunu’nun 595. maddesine göre kefil, kefil olduktan ancak borcu ödemeden evvel aşağıdaki haller mevcutsa kefil olduğu borçludan bazı taleplerde bulunabilir:

 • Asıl borçlu, kefile karşı üstlendiği yükümlülüklere, özellikle belli bir süre içinde kendisini borçtan kurtarma vaadine aykırı davranmışsa.
 • Asıl borçlu temerrüde düşmüşse veya yerleşim yerini diğer bir ülkeye nakletmesi yüzünden takibat önemli ölçüde güçleşmişse.
 • Asıl borçlunun mali durumunun kötüleşmesi, güvencelerin değer kaybetmesi veya borçlunun kusuru sonucunda kefil için mevcut tehlike, kefaletin yapıldığı tarihe göre önemli ölçüde artmışsa kefil güvence verilmesini yada borçtan kurtarılmasını talep etme hakkı mevcuttur.

Kefil eğer borcu ödemek zorunda kalırsa bu kez rücu hakkı doğacaktır. Kefilin borçtan sorumluluğu ve sınırları için detaylı bilgi KEFİLİN SORUMLULUĞU konulu yazımızda paylaşılmıştır.

KEFİLİN RÜCU HAKKI

Türk Borçlar Kanunu’nun 596. maddesine göre kefil;

 • Alacaklıya ifada bulunduğu ölçüde, onun haklarına halef olur. Kefil, bu hakları ancak asıl borç muaccel olunca(vadesi gelince) kullanabilir.
 • Kefil, aksi kararlaştırılmamışsa, rehin hakları ile aynı alacak için sağlanmış diğer güvencelerden sadece kefalet anında var olan veya bizzat asıl borçlu tarafından, sonradan
  özellikle bu alacak için verilmiş bulunanlara halef olur.
 • Alacaklıya kısmen ifada bulunan kefil, rehin hakkının sadece bunu karşılayan kısmına halef olur. Alacaklının rehin konusu üzerinde
  geriye kalan alacak hakkı, kefilin rehin hakkından ön sırada gelir.
 • Kefil ile asıl borçlu arasındaki hukuki ilişkiden doğan istem ve def’iler saklıdır.
 • Bir alacağın güvencesini oluşturan rehin paraya çevrildiği veya borç rehin veren malik tarafından ödendiği takdirde malik, kefile karşı rücu hakkını, ancak kefil ile kendisi arasında böyle bir anlaşma varsa ya da rehin sonradan bir üçüncü kişi tarafından verilmişse kullanabilir.
 • Kefil, dava hakkı vermeyen veya yanılma ya da ehliyetsizlik sebebiyle asıl borçluyu bağlamayan bir borç için ödemede bulunduğu takdirde, asıl borçluya karşı rücu hakkına sahip değildir. Ancak, kefil zamanaşımına uğramış bir asıl borçtan sorumlu olmayı borçlunun vekili sıfatıyla üstlenmişse asıl borçlu, ona karşı vekâlet sözleşmesi hükümleri uyarınca sorumlu olur.

KEFİLİN RÜCU ZAMANAŞIMI

Kefilin rücu hakkına ilişkin zamanaşımı, kefilin alacaklıya ifada bulunduğu anda işlemeye başlar. Genel rücu hakkı kapsamında kefilin rücu davası için zaman aşımı ödeme anından itibaren 10 yıllık bir süreye tabidir.

KEFİLİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kefalet nedeniyle borcu tamamen veya kısmen ödeyen kefil, ödeme yaptığını borçluya bildirmek zorundadır. Kefil, bu bildirimde bulunmazsa ve ödemeyi bilmeyen veya bilmesi gerekmeyen borçlu da alacaklıya ifada bulunursa, rücu hakkını kaybeder.
Ancak her halükarda ödeme yapan kefilin, alacaklıya karşı sebepsiz zenginleşmeden doğan dava hakları da saklı olacaktır.

Kefalet ile ilgili ödeme yapmadan önce yada ödeme yaptıktan sonra haklarınız ve yasal yollar için Ada Avukatlık & Danışmanlık Bürosu olarak tarafımızla 0216 428 54 54 nolu telefondan irtibata geçebilirsiniz.

Av. Mesut Kavak

separator

Comments 1

Comments are closed

separator