Biz Sizi Arayalım

divider

İflasın Açıklanmasından Sonraki Süreç ve İşlemler

separator

İflasın Açıklanmasından Sonraki Süreç ve İşlemler

/ 0 Comments /

MÜFLİS (BORÇLU) BAKIMINDAN SONUÇLARI ;

 1. İflâsın açılması ile müflisin haczedilen mal ve hakları bir topluluk oluşturur ve buna iflâs masası denir. Müflisin iflâs masasına giren malları ve hakları üzerindeki tasarruf yetkisi sınırlanmış olur.
 2. İflâsta masa malları üzerindeki tasarruf yetkisini, masanın kanunî temsilcisi olarak iflâs idaresi (m.226/1) kullanır. İflâs açıldıktan sonra, müflisin masaya dahil olan mal ve haklar üzerindeki her türlü tasarrufu iflâs masasına karşı geçersizdir. Burada geçersiz olan tasarruflar, masanın mevcudunu azaltıcı nitelikte olanlardır. Ayrıca müflis tasarruf işlemlerini yapamamakla birlikte, borçlandırıcı işlemler yapabilir. Ancak bu sözleşmeden doğan borcunu yerine getirerek malı teslim edemez.
 3. İflâs idaresi, müflisin mağazalarını, eşya depolarını, fabrikalarını, imalathanelerini ve üretime yönelik sair yerlerini, perakende satış dükkanlarını ve buna mümasil yerlerini, masa hakkında faydalı olacağı anlaşılırsa ilk alacaklılar toplanmasına kadar kontrolü altında idare eder, aksi takdirde bu yerleri kapatıp mühürler (m.210).
 4. Kapatılıp mühürlenen yerlerin üzerinde rehin bulunmasa dahi, ilk alacaklılar toplanması tarafından uygun bulunması halinde iflâs idaresince derhal satışı yapılır (m.185/4). İflâsın açılması, borçlunun rehnedilmiş taşınırları ile teminat altına alınmış alacakların muaccel hale gelmesi sonucunu yaratırken; borçlunun taşınmaz rehni ile teminat altına alınmış alacaklar ise, iflâsın açılmasıyla muaccel hale gelmez (m.195/1).
 5. Masaya giren rehinli mallar, iflâs idaresi tarafından en uygun ve en yakın zamanda paraya çevrilir. Paraya çevrilen rehinli malın bedelinden muhafaza ve satış masrafları çıkarıldıktan sonra rehinli alacaklının alacağı ödenir. Rehinli mal bedeli, rehinli alacaklının alacağını tam olarak karşılamayacak olursa, bakiye alacak miktarı teminatsız olup normal iflâs alacağı olarak masaya kaydedilir ve garameye girer.
 6. İflâsta, özellikle iflâs ilanından sonra yapılan tasarruflar bakımından üçüncü kişilerin iyi niyetinin bir önemi yoktur, bu işlemler masaya karşı mutlak olarak geçersizdir. Ancak iflâsın açılması ile iflâsın ilanı arasında geçen dönemde, istisnaî üç durumda Kanun üçüncü kişilerin iyiniyetini korumuştur (bkz. m. 190/2, m. 191, m. 192).
 7. İflâsın açılmasından önce müflise karşı başlamış olan takipler iflâsın açılması ile kural olarak durur ve iflâsın kesinleşmesi ile de düşer. Ayrıca iflâs tasfiyesi sırasında müflise karşı yeni takip yapılamaz. Ancak rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takiplerle, tahliyeye ve borçlunun şahsına ilişkin takipler devam eder. Bunun gibi iflâstan sonra da rehin sahibi alacaklı istediği takdirde masaya karşı rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilir (m. 185/1). •
 8. Takip yapma yasağı, iflâs alacaklıları için geçerlidir. Bunun dışında, masa alacaklıları, tasfiye sırasında masaya, yani iflâs idaresine karşı haciz yolu ile takip yapabilirler. Ayrıca, müflisin iflâstan sonra doğmuş ve bu sebeple masadan istenemeyen borçlarından dolayı da müflise karşı haciz yolu ile takip yapılabilir ve özellikle müflisin emeği ile elde ettiği geliri yani ücreti haczedilebilir.
 9. Müflis tarafından iflâstan önce başlatılmış takiplere iflastan sonra, iflâs masası tarafından devam edilir. • Müflisin gerek davacı gerek davalı olarak taraf olduğu, iflâstan önce açılmış ve halen derdest olan, iflâs masasına giren mal ve haklara ilişkin hukuk davaları iflâsın açılması ile durur. Duran davalara ancak ikinci alacaklılar toplanmasından on gün sonra devam edilebilir. Ancak gerek işin acele olması, gerek dava konusunun niteliği dikkate alınarak Kanun bazı davaların durmayacağını öngörmüştür (m.194/1). Duran davalar bakımından zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlemeyecektir.

ALACAKLILAR BAKIMINDAN HUKUKÎ SONUÇLARI

 1. İflâsın açılması ile henüz vadesi gelmemiş olan alacaklar da, iflâs kararı ile birlikte talep edilebilir hale gelir. İflâsın açılması gününe kadar işlemiş olan faiz ve takip masrafları ana paraya eklenerek iflâs masasına yazdırılır.
 2. İflâs kararı ile müflisin faizli borçlarına faiz işlemesi durmaz. Uygulanacak olan faiz oranı, ticari olmayan işlere uygulanan yasal faiz oranıdır. Müflisin kefil olduğu borçlar vadeleri gelmese bile alacak olarak masaya kaydedilir. Bir borcu birlikte taahhüt edenler aynı zamanda iflas eder, yani bu kişilerin iflâs tasfiyeleri aynı zamana denk gelirse, alacaklılar alacaklarının tamamını müflislerden her birinin masasından isteyebilirler. Bir kollektif şirket ile ortaklarından birisinin iflâs tasfiyeleri, aynı zamana denk gelirse şirket alacaklıları bütün alacaklılarını şirketin iflâs masası yanında ortağın masasına da kaydettirirler. Şirket iflâs etmediği halde, sadece ortaklardan birisi iflâs ederse şirketin alacaklıları, alacaklarının tamamını bu iflâs masasına yazdırırlar.
 3. İflâs idaresi hazırlayacağı sıra cetvelinde, öncelik sonralık ilişkisi bakımından şu esasları dikkate alır: Öncelikle alacakları rehinli olan alacaklılara ödeme yapılır. Birden fazla rehinli alacaklı arasındaki sıra ilişkisi TMK hükümleri çerçevesinde belirlenir. Bunlardan sonra, eşya veya taşınmazın aynından doğan vergi alacakları, rehinli malın muhafaza ve satış giderleri, varsa gemi alacaklısının hakları, TMK m. 865 ve 867. maddelerinden doğan alacaklar ödenir. Daha sonra artan para masaya kalır ve adî alacaklar ödenir ama bunlardan da önce iflâs masrafları ve masa borçları ödenir. Geriye kalan para 206. maddedeki hükme göre dağıtılır. • Bir sıradaki alacakların tamamı ödenmeden alt sıradaki alacaklılara ödeme yapılamaz. Aynı sırada yer alan alacaklılar arasında ise alacakları oranında paylaştırma esası geçerlidir (m. 207).

İFLÂS TASFİYESİ 

 1. İflâs tasfiyesine ilişkin ilk işlemlerin başlayabilmesi ve ikinci alacaklılar toplantısına kadar bu işlemlerin yürütülebilmesi için iflâs kararının kesinleşmesine gerek yoktur (m. 164/2). İflâs tasfiyesini özel iflâs organları yürütür. İflâs tasfiyesini yapıp tamamlamak iflâs idaresinin ve alacaklılar toplanmasının işidir.
 2. Tasfiye, iflâs masasının oluşturulması, masanın idaresi, masa mallarının paraya çevrilmesi ve paraların paylaştırılması aşamalarından oluşmaktadır.

İFLAS MASASININ TEŞKİLİ VE TASFİYE ŞEKLİNİN BELİRLENMESİ

 • İflâsın açılmasıyla müflisin haczedilebilen tüm mal ve haklarının oluşturduğu topluluğa iflas masası denir. İflâsın açıldığı zaman müflisin malvarlığına dahil olan ve haczedilebilen tüm mal, alacak ve hakları nerede bulunursa bulunsun iflâs masasına girer.
 • Üzerinde rehin tesis edilmiş malları da iflâs masasına dahil olur ancak bu mallar üzerinde rehin hakkı sahibinin bir rüçhan hakkı bulunmaktadır. Borçlunun iflâstan önce haczedilmiş olan mal ve hakları da iflâs masasına girer, haciz koyduranın bir rüçhan hakkı yoktur. Ancak hacizli mal, iflâsın açılmasından önce paraya çevrilmiş ise satış bedeli masaya girmez, önce alacaklıya ödeme yapılır kalan olursa masaya girer. Satış parası alacağı karşılamaya yetmezse icra müdürü bir aciz vesikası verir ve alacaklılar bununla iflas masasından alacaklarını ister.
 • İflâs masasına sadece borçluya ait mal ve haklar girer, üçüncü kişiye ait mal ve haklar iflâs masasına girmişse bunların sahibine verilmesi gerekir. Eğer geri verilmezse üçüncü kişi iflas masasına istihkak davası açabilir (m.228).
 • İflâs masasının oluşmasından sonra tasfiyenin sonuna kadar, iflâs masası tarafından yapılan işlemlerden doğan alacaklar da masadan, hatta iflâs alacaklarından önce istenebilir. Bu alacaklara masa alacağı denir. Masa alacakları öncelikle ödenir.
 • Masanın teşkili için önce, iflâs kararı kendisine bildirilen iflâs dairesi, hemen müflise ait mal ve hakların bir defterini tutar ve bunların muhafazası için gerekli tedbirleri alır, başka yerdeki malları için o yer iflâs dairesine istinabe eder (m. 208).
 • Bu deftere iflâs masasına giren mal ve haklar yazılır. Ayrıca, müflisin haczi caiz olmayan malları da deftere yazılır. Bunun yanında üçüncü kişilere ait gösterilmiş mallar ile üçüncü kişiler tarafından hak iddia edilen mallar da bu deftere yazılır (m. 212,213).
 • İflâs dairesi, bu defteri doğruluğu ve noksanlığı hakkında beyanda bulunması için müflise gönderir ve cevabı da deftere geçirilir, altı imza ettirilir. Defter bir tedbir niteliğindedir ve üçüncü kişilere bir etkisi yoktur.
 • Masa mallarının defterinin tutulmasından sonra malların defterde gösterilen kıymetlerine göre üç ihtimal ortaya çıkar: Masaya ait hiç mal bulunamadığından, iflâs tasfiyesi tatil edilir (m. 217) veya defteri defteri tutulan malların bedeli adi tasfiye masraflarını karşılamayacağından basit tasfiye usulüne gidilir (m.218) ya da defteri tutulan malların bedeli adi tasfiye masraflarını karşılayacağından adî tasfiye yoluna gidilir (m. 219).
 • İflas dairesi, iflâs kararının kendisine tebliğinden itibaren en geç iki ay içinde tasfiyenin şekline karar vermek zorundadır.

 

İFLAS TASFİYESİNİN TATİLİ

Masaya ait haczi kabil malın bulunamaması durumunda iflâs dairesi iflâs tasfiyesinin tatiline karar verir ve bunu ilan eder. Bu ilanda, alacaklılar tarafından otuz gün içinde iflasa ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenmediği ve gideri peşin verilmediği takdirde iflasın kapatılacağı ihtarı yer alır. Bu ihtarın gereği yerine getirilmezse iflâsın kapatılmasına karar verilir ve bu da ilan edilir.

BASİT TASFİYE

 • Defteri tutulan masa mallarının bedelinin adî tasfiye giderlerini karşılayamayacağı anlaşılırsa iflâs dairesi, iflâsın basit tasfiye usulüne göre tasfiye edilmesine karar verir ve bu durum ilân edilir. Bu ilan üzerine alacaklılardan biri giderini peşin vermek suretiyle tasfiyenin adî tasfiye usulü ile yapılmasını isterse, tasfiye adî tasfiye usulüne göre yapılır.
 • Adî tasfiye usulüne başlanmış olmakla birlikte, tasfiye altı ay içinde bitirilmezse, alacaklılar basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verebilirler. Basit tasfiye, basit ve kısa bir tasfiye usulüdür. İflâs idaresi oluşturulmaz, onun görevini iflas dairesi yapar.
 • Alacaklılar toplantısı yoktur, iflas dairesi alacaklıları toplantıya çağırabilir.
 • İflas dairesi burada da sıra cetveli ve pay cetveli yapar, alacaklarını tam olarak alamayanlara aciz belgesi verir.
 • Basit tasfiyeye niteliğine aykırı düşmedikçe adî tasfiyeye ilişkin hükümler uygulanır. Basit tasfiye bitince iflâs dairesi, ticaret mahkemesine son bir rapor verir ve bunun üzerine mahkeme iflâsın kapanmasına karar verir ve bu karar ilan edilir

ADÎ TASFİYE

 • Adî tasfiyeye bir ilân ile başlanır ve bu ilân iflâs dairesinin adî tasfiyeye karar vermesinden itibaren on gün içinde yapılır. Adî tasfiye şu aşamalardan oluşur:

-Birinci alacaklılar toplantısının yapılması,

– İflâs idaresinin seçilmesi,

– Masa alacaklarının tahsili ve acele hallerde satış yapılması

– İstihkak iddiaları hakkında karar verilmesi,

– İflâs alacaklarının incelenmesi,

-Sıra cetvelinin düzenlenmesi,

-İkinci alacaklılar toplantısı,

– Masa mallarının satışı ve paraların paylaştırılması.

 • İflâs masasının idaresi dönemi, masanın teşkili ve adî tasfiyenin ilanı ile başlayıp, masa mallarının satışına kadar geçen dönemde yapılan tasfiye işlemlerini kapsar. Bu aşamaya kadar görevli organ iflas dairesidir. Burada görevli organlar ise alacaklılar toplantısı ile iflâs idaresidir.

– BİRİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI:İflas dairesi tasfiyenin şekline ilişkin ilanında, alacaklıları on gün içinde toplantıya çağırır. Bu toplantıya alacaklı olduğu iddiasındaki herkes katılabilir. Bu toplantıya birinci alacaklılar toplantısı veya toplanması denilir. Bu toplantının temel fonksiyonu, iflâs idaresine aday göstermek ve acele hallerde satışa veya ticari işletmenin devamına karar vermektir. Toplantıya icra müdür veya yardımcılarından biri başkanlık eder. Müdür, alacaklı oldukları belli belgelerle sabit olan alacaklılar arasından bir iflas bürosu oluşturur. Toplantıya katılacak ve oy kullanacak alacaklıları bu büro belirler. Büronun işlemlerine karşı ilgililer şikayet yoluna başvurabilirler. Alacaklılar toplantısının kararlarına karşı alacaklılar yedi gün içinde şikayet yoluna başvurabilirler.

İFLÂS İDARESİ: İflâs idaresi, birinci alacaklılar toplantısı tarafından belirlenen adaylar arasından icra mahkemesi tarafından seçilir. İflâs dairesinin denetimi altındadır. İflâs dairesi, iflas idaresinin kararlarına karşı icra mahkemesine şikayet yoluna başvurabilir. İflâs idaresi kararlarını çoğunlukla alır. Karar alınamaması halinde, iflâs dairesi müdürünün oyu doğrultusunda karar alınır. İflâs idaresi, masanın kanunî mümessili olan ve tüzel kişiliği bulunmayan bir organdır. İflâs idaresi, alacakların mevcut olup olmadığını incelemesi yanında, bu alacaklar mevcut ise imtiyazlı alacak olup olmadığını ve imtiyazlı ise sırasını da tespit eder. Alacağı reddedilen veya başkasının kabul edilen alacağına ya da sırasına karşı koymak isteyen alacaklı, on beş gün içinde asliye ticaret mahkemesinde sıra cetveline itiraz davası açabilir. Kendi sırasına karşı koymak isteyen alacaklı ise, bunu şikayet ile icra mahkemesine bildirmelidir.

MASA ALACAKLARININ TAHSİLİ VE ACELE HALLERDE SATIŞ

İflâs idaresi, masanın vadesi gelmiş alacakları ödenmezse bunları tahsil eder, gerekirse dava açar ve takip yapar. İflâs masasına giren mallar, ikinci alacaklılar toplantısından sonra satılır. Ancak bazı malların satışının bu zaman kadar beklenmesi masanın zararına olacaksa bu mallar önceden satılır. Bu durumda iflâs idaresi gerekirse bu malları pazarlık yoluyla da satabilir. Rehinli malların satılması ise İİK m. 185 hükmüne tabidir.

İFLÂS ALACAKLARININ İNCELENMESİ

Alacakların kaydı için 219. maddeye göre yapılan ilandan sonra alacaklılar alacaklarını bir aylık süre içinde iflâs masasına yazdıracaktır. Tapu siciline kayıtlı bulunan alacaklar, kayıt için iflâs masasına yazdırılmasa bile, işlemiş faizle masaya kabul edilir. İflas idaresi müflisin de bu alacak ve istihkak iddiaları hakkındaki görüşünü alır ancak müflisin söyledikleri ile bağlı olmaksızın yaptığı inceleme sonunda red veya kabul kararı verir.

SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ

 • Alacakların kaydı için ilanda belirtilen sürenin sona ermesinden ve iflas idaresinin seçilmesinden itibaren iki ay içinde iflas idaresi sıra cetveli düzenleyecektir. Zorunlu hallerde, iki aylık sürenin dolmasından önce, iflas idaresi icra mahkemesine başvurarak sürenin uzatılmasını isteyebilir. Bu süre içinde de sıra cetveli düzenlenmezse iflâs dairesi durumu icra mahkemesine bildirir ve bunun üzerine iflas idaresi üyelerinin görevlerine son verilir.
 • Sıra cetvelinde hangi alacakların kabul edildiği hangi alacakların reddedildiği gerekçeli olarak gösterilir. İflas idaresi alacakların sırasını 206. ve 207. maddedeki sıraya göre belirler. İflas idaresi, hazırladığı sıra cetvelini iflas dairesine verir, ayrıca alacaklıları 166. maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre yapılacak ilanla haberdar eder. İddialarının tamamı veya bir kısmı kabul edilmeyen ya da istenilen sıraya kabul edilmeyen alacaklılara doğrudan haber verilir.
 • İlanda gösterilen süre içinde alacaklarını yazdırmamış alacaklılar, iflâs kapanıncaya kadar başvurabilirler. Sıra cetveli kesinleştikten sonra bir alacaklı başvurursa iflas idaresi, bu alacağı da müflisin görüşünü alıp inceler, kabul veya red kararı verir. Geç bildirilen alacak kabul edilirse, sıra cetveli tekrar düzenlenir ve ilan edilir.

 İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI

 • Sıra cetvelinin ilan edilmesinden sonra, iflas idaresi ikinci alacaklılar toplantısı için alacaklıları davet eder. Görevleri birinci alacaklılar toplantısına göre daha geniştir. Bunun nedeni ikinci alacaklılar toplantısına, iflas idaresi tarafından kabul edilen alacaklıların katılabilmesidir. Alacaklıların toplanması mümkün olmazsa veya karar nisabı oluşmazsa tasfiye kapanıncaya kadar iflas idaresi işe devam eder. İflas idaresi, toplantıdan en az yirmi gün önce yapacağı ilan ile alacaklıları davet eder.
 • İkinci alacaklılar toplantısına iflâs müdürü veya yardımcıları başkanlık eder. Masanın yararı için gerekli kararlar verilir. Müflis tarafından açılan ya da müflise karşı açılmış olan davalara devam edilip edilmeyeceğine karar verilir. Davalara devam edilmesine karar verilirse masayı iflas idaresi temsil edecektir. Taşınır veya taşınmaz malların pazarlık yoluyla satılmasına da ikinci alacaklılar toplantısında karar verilir. Müflis konkordato teklif ederse bu teklif ikinci alacaklılar toplantısında tartışılır ve gerekirse kabul edilir.

 PARAYA ÇEVİRME (SATIŞ)

A. SATIŞ USÛLÜNÜN BELİRLENMESİ

 • Kural olarak iflas masasına giren malların satışı açık arttırma ile yapılır. Ancak alacaklılar karar verirse pazarlık suretiyle de satış yapılabilir. Hacizden farklı olarak, taşınmazlar da alacaklılar karar verirse pazarlık suretiyle satılabilir.
 • Üzerinde rehin hakkı olan malların pazarlık suretiyle satılması için rehin alacaklısının izni gerekir.
 • İflasta satış için alacaklıların talebine gerek yoktur. İflas idaresi ikinci alacaklılar toplantısından sonra satış hazırlıklarına başlar. İlk olarak arttırma ilan edilir. Satılacak mal taşınmaz ise ilanın satıştan en az bir ay önce yapılması gerekir. Satılacak taşınır ve taşınmaz mallar haciz yolu ile satıştaki hükümlere tabidir. Hacizdeki icra dairesinin görevlerini iflas idaresi yerine getirir.

PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI (m. 247-253) VE İFLASIN KAPANMASI (m. 254-255)

 • Masa malları satıldıktan sonra yapılması gereken işlem paraların paylaştırılmasıdır. Bu paylaştırmada kural olarak eşitlik ilkesi gözetilir. Alacağın doğumu ve ne zaman bildirildiği burada önem taşımaz.
 • Ancak rehinli alacaklılar, imtiyazlı alacaklılar ve imtiyazsız alacaklılar arasında farklılık bulunmaktadır. İcra ve İflâs Kanunu’nun 206. maddesinin ilk üç sırasında yer alan alacaklılar imtiyazlı alacaklı olarak kabul edilir.
 • Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinde rüçhan hakları vardır.
 • Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.
 • Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmiş ise satış tutarı borca mahsup edilirken her rehinin idare ve satış masrafı ve bu rehinlerden bir kısmı ile temin edilmiş başka alacaklar da varsa bunlar nazara alınıp paylaştırmada lazım gelen tenasübe riayet edilir. Alacakları taşınmaz rehniyle temin edilmiş olan alacaklıların sırası ve bu teminatın faiz ve eklentisine şümulü Kanunu Medeninin taşınmaz rehnine müteallik hükümlerine göre tayin olunur.
 • Teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur:

a)Birinci sıra:  İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları,

işverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borçları

İflâsın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları,

b)İkinci sıra: Velâyet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu ilişki nedeniyle doğmuş olan tüm alacakları; Ancak bu alacaklar, iflâs, vesayet veya velâyetin devam ettiği müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz.

c)Üçüncü sıra: Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar.

d)Dördüncü sıra: İmtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar

 • Bunlar dışındaki alacaklılar ise imtiyazsız alacaklardır. Ancak imtiyazlı alacaklar tam olarak ödendikten sonra imtiyazsız alacaklar ödenir.
 • İflas idaresi malları satıp bedeli tahsil ettikten ve sıra cetveli kesinleştikten sonra bir pay cetveli düzenleyerek son hesabı yapar. Bu pay cetveline göre paralar dağıtılır.
 • Paraların paylaştırılmasından sonra, alacağını alamamış olan alacaklılara alacağın ödenmeyen kısmı için iflas idaresi tarafından aciz belgesi verilir (m. 251). Bu belge genel haciz yolundaki aciz belgesiyle aynı niteliktedir. Ancak burada alacaklının, müflise karşı yeni takip yapabilmesi için, müflisin iflastan sonra yeni mal iktisap ettiğini ispat etmesi gerekir.
 • Masaya girmediği için tasfiyeye girmemiş olan alacaklılar da aciz vesikası verilen alacaklılar hakkındaki hükümlere tabidir (m. 253). Paralar dağıldıktan sonra, iflas idaresi, iflas kararını veren mahkemeye bir rapor sunar. Bu rapor üzerine mahkeme, tasfiyenin bittiğini anlarsa, iflasın kapandığına karar verir ve bu ilan edilir. İflas kapandıktan sonra, tasfiyeye girmeyen bir mal bulunursa, iflas dairesi o malı satar ve alacağını eksik alan alacaklılara sıraya göre dağıtır. İflasın tasfiyesinden sonra, iflasın sonuçlarının ortadan kalkmasını isteyen müflisin itibarın iadesi yoluna başvurması gerekir.

İflas süreci teknik bilgi gerektiren uzun ve zahmetli bir süreçtir. Bu süreçte bir avukattan hukuki destek almanız gerektiğini önemle hatırlatırız.

Av. Mesut KAVAK

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
separator

No comments so far!

Comments are closed

separator