Biz Sizi Arayalım

divider

EUROLEAGUE DİSİPLİN TALİMATININ İNCELEMESİ

separator

EUROLEAGUE DİSİPLİN TALİMATININ İNCELEMESİ

/ 0 Comments /

(Euroleague Disciplinary Regulations Review)

(BYLAWS 2014-2015)

 

Türk Basketbolu’nun Milli Takımlar ve kulüpler bazında elde ettiği başarılar hiç şüphesiz ülke basketbolunun gelişimini sağlamlaştırmaktadır. Son dönemde yakalanan başarılara parelel olarak maçlara olan ilginin gün geçtikçe arttığı görülmektedir.

 

Basketbol federasyonunun yabancı sınırlamasının önündeki engelleri radikal bir kararla kaldırmasının isabetli bir karar olduğu elde edilen başarılardan anlaşılabilmektedir. Nitekim kaliteli yabancıların ligimize dahil olmasıyla, artan rekabetle birlikte oyun seviyesi yukarılara taşınmıştır. Taraftarlar için heyecan verici birçok sporcu ve koçun ligimize dahil olması sağlanmıştır. Hiç şüphesiz; Avrupa’nın en önde gelen liglerinden biri haline gelen Türkiye Ligi’nin gelişiminin sürmesi hepimizin en büyük arzusudur.

 

Uluslararası platformda ise tartışmasız şekilde zirvede Euroleague Organizasyonu bulunmaktadır. Avrupa Liglerinde yer alan en yüksek seviyeli takımların mücadele ettiği bu şampiyona, tüm Avrupa’da heyecanla takip edilmektedir. Ülke basketbolumuzun gelişimiyle birlikte Türk takımları da bu şampiyonada her geçen yıl zirveyi zorlar hale gelmektedirler. Kulüplerimizin bu organizasyonda başarı elde etmek istemelerinin yanında, kulüp taraftarları da gün geçtikçe Avrupada başarı yakalayabilmek adına desteklerini arttırmaktadırlar. Artık kulüplerin ligdeki başarılarından çok, Avrupa sahnesinde ne kadar ileri gidebildikleri başarı kriteri haline gelmektedir. Sportif başarıyla yakalanan rüzgarın, profesyonel idari yapılanmanın tamamlanmasıyla perçinlenmesi kalıcı başarıların yakalanması adına dönüm noktası olarak değerlendirilebilir.

 

Euroleague Organizasyonun ülkemizde son zamanlardaki gelişiminin aksine olarak, organizasyon yapısının kamuoyu, kulüpler ve sporseverler için yeteri kadar bilinmediği de bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda, yazımda Euroleague’in anayasası olarak kabul edilen ve oyunla ilgili her ayrıntının düzenlendiği BYLAWS’ın disiplin talimatı bölümünde önemli gördüğüm kısımları paylaşmaktayım. Okuyuculara faydalı olması dileklerimle…

  EUROLEAGUE DİSİPLİN TALİMATI

 

BÖLÜM 1

     GENEL ESASLAR

 

KONU

 

Euroleague disiplin yönetmeliği, organizasyon içinde meydana gelen ihlaller ve bunlara özgü yaptırımlar ile ilgili düzenlenmiştir. Bu ihlaller ve yaptırımlar; Eurolegaue Yönetmeliği, Eurocup Yönetmeliği ve Euroleague Lisans Yönetmeliği; organizasyonun kendi organları ve Euroleague Ticari Yatırımların menfaatini korumak için oluşturulmuştur.

 

Bu kurallar bütünü, karşı karşıya kalınan çok sayıda ihlal ve yaptırım karşısında, tutarlı bir uygulama örneği ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu uygulamalar Euroleague Basketbolunun tüm seviyelerine yayılarak oyunun standartlarının geliştirilmesi için rehber niteliğinde olacaktır.

 

Kuralların uygulanmasında BYLAWS ve yukarıda sayılan diğer yönetmeliklerin yokluğunda; adalete ve hakkaniyete uygun yasal prensipler esas alınmaktadır.

 

YARGILAMA ORGANLARI

 

Sorumlu yargılama organları ; Euroleague CEO’su, Disiplin Hakimi, Temyiz Hakimi ve Temyiz Yargılamasıdır. Bu organlar Code’un uygulamasında tam yetkiye sahipleridir. Bu kapsamda bu organlar; soruşturma yapmaya, yaptırım uygulamaya ya da gerekli gördükleri bir uygulamaya başvurabilirler.

 

KULÜPLERİN SORUMLULUKLARI

 

Kulüpler kendi içinde sahip oldukları aktörlerin; sayılan anlaşmalara, yönetmeliklere uygun şekilde hareket etmesi için gerekli düzenlemeleri yapmakla görevlidirler.

 

Ev sahibi takım, maç önccesinde ve sonrasında sahaiçi ve dışı gerekli güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur. Bu duruma ilişkin ortaya çıkabilecek herhangi bir ihlalde kulüp eylemine uyan yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır.

 

Bunun yanında ev sahibi takımlar, kendilerinden kaynaklı bir olumsuzluktan dolayı menfaat elde edecek bir konumda bulunamazlar.

 

Kulüpler kendi taraftarlarının meydana getirdiği olaylardan ötürü sorumludurlar.

 

HAKEM KARARLARI

 

Hakemlerin oyuna bağlı pozisyon ile ilgili verdikleri kararlar kesindir. İtiraz söz konusu değildir.

 

DİSİPLİN ÖNLEMLERİ VE YAPTIRIMLAR

 

İhlaller sonucunda ortaya çıkacak yaptrımlar şunlardır;

 

Bireyler için;

 

a- Uyarı.

 

b- Ceza.

 

c- Geçici veya sürekli olarak sahaya erişimin yasaklanması.

 

d- Geçici veya sürekli olarak turnuvadan men.

 

e- Geçici veya sürekli görevli bulunduğu yerden diskalifiye edilmesi.

 

Kulüpler için;

 

a- Uyarı.

 

b- Ceza.

 

c- Oyunun aynı sahada, tarafsız sahada ya da seyiriciz olarak tekrarı.

 

d- Seyircisiz oynama.

 

e- Geçici saha kapatma.

 

f- Maç kaybı, mümkün olduğu halde playoff ya da eleminasyon turunun kaybı.

 

g- Puan silme.

 

h- Geçici olarak ekonomik ve politik hakların kaybı.

 

i- Geçici ya da sürekli olarak yukarıda sayılan hakların kaybı halinde maksimum 3 seneye kadar turnuvadan ihraç.

 

BÖLÜM 2

    İHLALLER VE YAPTIRIMLAR

 

A- YÖNETİMSEL VE MÜSABAKALARIN TALİMAT HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE İDARESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMER

 

24-  İHLAL ÇEŞİTLERİ

24.1 Ciddi İhlaller;

 

a- Kulüplerin başlangıçta Euroleague ile sağladıkları anlaşma ve taahhütleri yerine getirmemeleri.

 

b- Kulüplerin, organizasyona bağlı şirketlerle yapılan kontratları engellemeleri yahut tıkanmasına mahal vermeleri.

 

c- Öncesinden CEO tarafından yetki alınmaksızın maç yayınlarına izin vermek, yahut yukarıda sayılan bağlı anlaşmalara dahil olmayan durumların ortaya çıkmasına sebebiyet vermek.

 

d- Maddi uyuşmazlıkların Genel Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde çözümlenmesi.

 

e- Kullanılan Materyallerin Firmaların benimsedikleri ölçü ve nitelikte olmaması.

 

f- Kulüp Yöneticilerinin açıklamalarıyla, kulüp ya da seyirciyi şiddete teşvik edici, teknik ya da sportif davranışlarda bulunmaları.

g- Kulüp Yöneticilerinin açıklama ve davranışlarıyla, Euroleague Organizasyonun imajını zedelemeleri, kulüpler arasındaki ilişkilerin bozulmasına sebebiyet vermeleri, şiddete yol açıcı, Euroleague Organizasyonun saygınlığını zedeleyici olumsuz herhangi bir hukuki tutum içinde bulunmaları.

 

h- Şampiyona ile ilgili herhangi bir dolandırıcılık örneği. İhlalin kulübe bağlı bireyler tarafından işlenip, ortaya çıkan durumdan kulübün menfaat sağlaması halinde kulüpte sorumlu olacaktır.

 

i- Doğrudan ya da dolaylı şekilde basketbolla bağlantılı bahise katılmak, basketbolla ilişkin gizli bilgilerin bahis amacıyla kullanılması

 

j- Arabuluculuk faaliyetlerini reddetmek ya da anlaşma hükümlerini ihlal etmek.

24.2 Hafif İhlaller;

 

a- Organizasyona bağlı şirketelerin yürütme organlarınca bildirilen talimatları, ciddi boyuta ulaşmayacak derecede; yerine getirmemek, riayet etmemek, pasif davranışlar sergilemek.

 

b- Bilgi alışverişi eksikliğine bağlı olarak, aleni şekilde Euroleague organizasyonunu, diğer takımları ve temsilcilerini, yöneticilerini veya manejerlerini, teknik ya da spor faaliyeti üstlenen herhangi bir kişi veya kuruluşa karşı aşağılayıcı söylemlerde bulunmak.

 

c- Euroleague organizasyonunu, diğer takımları ve temsilcilerini, yöneticilerini veya menajerlerini, teknik ya da spor faaliyeti üstlenen herhangi bir kişi veya kuruluşa karşı ağır ihlal boyutuna ulaşmayan her türlü eylem.

 

d- Yönetmelikler uyarınca belirlenen sürelerden önce muhattaplarla yetersiz bilgi paylaşılması.

 

e- Ciddi bir ihlal ortaya çıkarmamak kaydıyla kötü bir oyun organizasyonu sergilenmesi.

 

f- İşbirliği eksikliğinden kaynaklı olarak şirket veya yayıncı kuruluşun, koç ve oyunculara erişiminin sağlanamaması.

 

g- Euroleague Yönetmeliği, Eurocup Yönetmeliği veya Euroleague Kulüp Lisans Kuralları ve Genel Kurulca belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.

 

h- Euroleague Yönetmeliği, Eurocup Yönetmeliği veya Euroleague Kulüp Lisans Kuralları, Şirketlerin Hükümlerini, ciddi ihlal boyutuna ulaşmayacak derecede ihlal edilmesi.

 

i- Önceki hükümlerde bulunmayan etiğe ve sportmenliğe aykırı herhangi bir davranış.

 

25- YAPTIRIMLAR

 

25.1 Ciddi İhallere İlişkin Yaptırımlar;

 

a- 30.001-280.000-€ arasında değişen para cezası,

 

b- Ekonomik ve siyası hakların geçici olarak kaybı,

 

c- Yarışmalardan geçici veya sürekli olarak ihraç edilerek sağlanan menfaatlerin kaybı,

 

d- Geçici ya da sürekli şekilde sahaya girişin yasaklanması,

 

e- 1 maçtan 15 maça kadar saha kapatma cezası,

 

f- 1 maçtan 15 maça kadar seyircisiz oynama cezası,

 

25.2 Hafif İhlallere İlişkin Yaptırımlar;

 

a- Uyarı.

 

b- 30.000€’ya kadar para cezası.

 

c- Ekonomik ve siyasi hakların 1 yıl süreye kadar kaybı.

 

d- Geçici olarak turnuvalardan 1 tüm sezon boyunca diskalifiye.

 

e- Organizasyondan(Şirketlerden) sağladıkları menfaatler saklı kalmak kaydıyla geçici olarak diskalifiye.

 

f- Sahaya girişin 1 seneye kadar yasaklanması.

 

B- OYUN VE TURNUVANIN YAPISINA İLİŞKİN İHLALLER VE YAPTIRIMLAR

 

  1. Genel Anlamıyla

 

Oyun kurallarında ya da turnuvaya ilişkin meydana gelen bu tip noksanlıklar genel olarak; oyunun ya da tunuvanın işleyen yapısını engelleyen, bozan eylemlerdir.

 

1- BİREYLERE ÖZGÜ İHLALLER VE YAPTIRIMLAR.

 

  1. İHLALLER

 

27.1 Ciddi İhlaller;

 

a- Oyuncuya, koça, takımla ilişkili bireye, yöneticiye, taraftara ya da genel olarak herhangi bir kişiye karşı fiziksel şiddet göstermek veya buna teşebbüs etmek.

 

b- Oyunun kesin askıya alınmasına neden olacak nitelikte olan; Euroleague Yönetmeliğinin 33 ile 36’ncı maddesi arasında sayılan eylemler.

 

c- Hakemlere, taraftarlara, kamuoyuna, oyunun içinde yer alan diğer aktörlere karşı; tehdit edici, küçük düşürücü, onur kırıcı veya ırkçı herhangi bir söylem ya da davranışta bulunmak.

 

d- Direkt ya da dolaylı olarak, şiddet yaratan veya şiddetin oluşmasına neden olabilcek her türlü eylem.

 

e- Aşağıda küçük nitelikte sayılan ihlallerin kulüple yönetimsel anlamda bağlı şahıs tarafından işlenmesi.

 

27.2 Hafif İhlaller;

 

a- Oyunun anormal şekilde kesintiye uğramasına neden olabilcek eylemler.

 

b- Oyuncuya, koça, takımla ilişkili bireye, yöneticiye, taraftara ya da genel olarak herhangi bir kişiye karşı ağır ihlal kapsamına girmeyecek derecede; aşağılıyıcı, onur kırıcı, incitici, saygısızlığa yol açabilecek eylemlerde bulunmak.

 

c- Hakem talimatlarına uyulmaması veya protesto edilmesi.

 

d- İyi bilinen bir oyuncunun oyun içinde şiddete yol açabilecek ya da yaratacak eyleminin, ağır ihlal boyutuna ulaşmayacak derecede bulunması.

 

  1. Hakem ekibine, sorumlu kişilere, kamuoyuna, taraftarlara veya genel kişilere karşı fiziksel saldırganlığı tetikleyici hareketler

 

  1. YAPTIRIMLAR

 

28.1 Ciddi İhlallere İlişkin Yaptırımlar;

 

a- 30.001-280.000€ arasında değişen para cezası.

 

b- Salonlara girişin 1 ila 4 yıl arasında yasaklanması.

 

c- 1 yıldan 4 yıla kadar ya da aynı sezon içinde 3 veya daha fazla süreli, turnuvalardan geçici olarak diskalifiye edilme.

 

d- Sürekli olarak turnuvalardan men edilme.

 

28.2 Hafif İhlallere İlişkin Yaptırımlar;

 

a- Uyarı.

 

b- 30.000€’ya kadar para cezası.

 

c-Salonlara girişin 1 yıla kadar yasaklanması.

 

d- 1 yıla kadar ya da sezon içinde 5 maça kadar geçici olarak turnuvadan diskalifiye edilme.

 

2- KULÜPLERE ÖZGÜ İHLALLER VE YAPTIRIMLAR

 

  1.  İHLALLER

 

29.1 Ciddi İhlaller;

 

a- Oyun esnasında müsabakanın normal sonucunu önleyecek nitelikte sportmenliğe aykırı davranış.

 

b- Oyunun oynanmasını engellemek ya da müsabakaya katılmayı reddetmek.

 

c- Başlayan müsabakanın haksız yere bir takım tarafından terk edilerek tamamlanmasının önlenmesi.

d- Seyircilerin oyunun normal seyrini etkilemeleri ve en bilinen şekilde sahayı işgal etmeleri; Oyunculara, misafir takım üyelerine, hakem kadrosuna veya sportif yetkililere karşı zor kullanma yada şiddet girişiminde bulunmaları.

 

e- Salon içinde ya da yakın çevresinde; maç öncesinde, sırasında ve sonrasında,hakem, oyuncu yönetici, takım takipçileri ve diğer spor görevlilerine karşı kamuoyunca tacizde bulunmak.

 

f- Herkes tarafından yapılabilecek, saha içine yabancı cisim atmanın da dahil olduğu, oyunun seyrini ciddi ya da tekrar eder derecede engelleyen, maçın kesin tekrarına neden olan, sporcu sağlığını tehdit eden eylemler.

 

g- Müsabaka öncesinde, esnasında, sonrasında ya da herhangi bir durumda; gerekli önleyici tedbirleri almakta ihlallerde bulunmak, seyirci kapasitesinin aşılmasına bağlı olarak seyirciler için risk oluşturmak, yetersiz ya da eksik güvenlik elamanı bulundurmak veya mevcut güvenlik personelinin pasif davranması.

 

h- Resmi listede bulunmayan oyuncunun katılımı veya katılımı uygun olmayan oyuncunun varlığı.

 

i- Euroleague, Bağlı Kuruluşlar ve bunların çevresi tarafından resmi mekanlarda düzenlenen her organizasyonda, taraftar/seyircinin neden olduğu olaylar ve ihlaller.

29.2 Hafif İhlaller;

 

a-  Takım tarafından müsabaka esnasında sportmenliğe aykırı davranışta bulunulması.

 

b- Müsabakanın ertelenmesini gerektirmemek ya da neden olmamak kaydıyla; uyulması gereken süreler ile ilgili takımda meydana gelebilcek dakiklik eksiklikleri.

 

c- Müsabakanın başlamasından en az 20dk önce takım kadro listelerinin ulaştırılamaması.

 

d- Skor tabelasına hazır, giyinmiş ve oynamaya hazır 10’dan az oyuncu bildirmek.

 

e- Salon içinde yanıcı ve parlayıcı cisimler yakmak.

 

f- Saha içinde insanların görevlerini yapmalarını engelleyebilecek laser ışıkları ve benzeri aletler kullanmak.

 

g- Herkes tarafından yapılabilecek, saha içine yabancı cisim atmanın da dahil olduğu ciddi ihlal boyutuna ulaşmayan olaylar.

 

h- Müsabaka öncesinde sahaya taraftarların girmesi yada girmeye teşebbüs etmesi, maç esnasında ise anormal bir kesinti yaratmamayacak derecede seyircinin sahaya girmesi, müsabaka bitiminde girmesi.

 

i- Müsabaka öncesi,sonrası ve bitiminde gerekli önleyici tedbirleri ciddi ihlale ulaşmayacak derecede almamak.

 

j- Salonun uygunsuz koşullar taşıması ya da kullanımında meydana gelen noksanlıklar, müsabakayı etkiler şekilde ekipman ve makinaların düzgün çalışmaması.

 

  1. YAPTIRIMLAR

 

30.1 Ciddi İhlallere İlişkin Yaptırımlar;

 

a- 30.001-280.000€ arasında değişen para cezası.

 

b- Müsabakanın kaybı, mümkün olduğunda playoff veya eleminasyon serinin kaybı.

 

c- Mevcut puan tablosundan puan silme.

 

d- Turnuvadan 1 yıldan en fazla 3 ardışık yıla kadar geçici olarak diskalifiye etme.

 

e- Sürekli olarak turnuvalardan diskalifiye etme.

 

f- Oyunun aynı şartlarda seyircili ya da seyircisiz olarak tekrarı.

 

g- Salonun 1 maçtan başlayarak bir sezonu kapsayabilecek şekilde kapatılması.

 

h- 1 Maçtan başlayarak tüm bir sezonu kapsayabilecek şekilde seyircisiz oynama cezası.

 

Bu maddede ki hükümler 31. Madde bulunan düzenlemelere halel getirmeksizin uygulanacaktır.

 

30.2 Hafif İhlallere İlişkin Yaptırımlar;

 

a- Uyarı.

 

b- 30.000€’ya kadar para cezası.

 

c- Müsabakanın kaybı, mümkün olduğunda playoff veya eleminasyon turunun kaybı.

 

d- Mevcut puan tablosundan puan silme.

 

e- Turnuvadan 1 yıla kadar geçici olarak diskalifiye etme.

ÖZEL BİR HAL

 

  1. HERHANGİ BİR ZORLAYICI GEREKÇE OLMAKSIZIN MÜSABAKAYA KATILMAMAK VEYA SAHAYI HAKSIZ YERE TERK ETMEK

 

31.1  Müsabakaya haksız yere katılmadığı görülen veya haksız yere katılmaktan kaçınan takım, otomatik olarak maçı 0-20 kaybeder, mümkün olan hallerde playoff veya eleminasyon turunu kaybeder.

 

31.2 Müsabaka başladıktan sonra haksız yere sahayı terkederek müsabakanın tamamlanmasına engel olan takım, otomatik olarak maçı 0-20 kaybeder, ancak oyun kesildiği anda diğer takım daha farklı şekilde öndeyse lehe olan bu fark baz alınır, playoff veya eleminasyon turunun kaybı da eklenir.

Her iki takımının oynamayı redetmesi halinde, maçın bu haliyle iptaline karar verilir, mevcut başlığa uyan şekilde karar verilir, playoff veya eleminasyon durumunda iki takımda diskalifiye olur.

 

31.3   Yukarıdaki otomatik kayıpların yanına ek olarak, 100.000-200.000€ arasında para cezası verilebilir.

 

31.4   Yukarıdaki ihlallerin tekrarı halinde kulüp; maksimum 3 ard arda sezona kadar diskalifiye olur, karşılık gelen hakları kaybolur, ek olarak 200.000-300.000€ arasında para cezası yaptırımı uygulanır.

 

  Istanbul,2015

Av Gökhan NAR

separator

No comments so far!

Comments are closed

separator